Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Tok pregovora o zaključivanju SSP-a

12.9.2011


Pregovori o zaključivanju  Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između BiH i EU zvanično su  otvoreni 25. novembra 2005. u Sarajevu. Pregovori su vođeni u pet tehničkih i dvije zvanične runde. Tehnički dio pregovora je završen u novembru 2006. godine.

Sporazum je parafiran 4. decembra 2007. godine, a nakon što su se stekli politički uslovi potpisan je 16. juna 2008. godine u Luksemburgu. 1. jula 2008. na snagu je stupio Privremeni sporazum (Interim Agreement), kojim se do završetka postupka ratifikacije SSP-a reguliraju odnosi između BiH i EU.

Nakon usvajanja odluke o pokretanju postupka za zaključivanje i nacrta osnova za vođenje pregovora za sklapanje Sporazuma, formirani su  Državna delegacija, Pregovarački tim i radne grupe za vođenje pregovora.

Na čelu Pregovaračkog tima bio je Ambasador Igor Davidović, glavni pregovarač. Pregovarački tim je se sastojao od slijedećih članova: Ana Trišić-Babić, Dragiša Mekić, Šerifa Godinjak, Gordan Raspudić, Ranko Šakota, Mustafa Bisić, Samir Rizvo, Dario Bušić i Jasminka Ajanović.

Direkcija za europske integracije je pružala punu stručnu podršku pri izradi prijedloga osnova za vođenje pregovora i njihovoj realizaciji. Ujedno, Direkcija je imala ulogu Sekretarijata pregovora, te vršila koordinaciju svih aktivnosti vezano za pregovore sa Pregovaračkim timom, Državnom delegacijom i EK u Briselu. Direkcija je takođe poduzela brojne pripremne aktivnosti u smislu obuke i seminara za učesnike u procesu pregovaranja, kao što su seminari i studijske posjete.

Bosna i Hercegovina završila je ratifikaciju SSP-a u novembru 2008. godine nakon što su saglasnost dala oba doma Parlamentarne skupštine BiH (Zastupnički dom 22. oktobra 2008 i Dom naroda 27. oktobra 2008.) i nakon što je Predsjedništvo BiH 6. novembra 2008. donijelo Odluku o ratifkaciji SSP-a . U skladu sa predviđenim procedurama u EU, Europski parlament podržao je sklapanje SSP-a na plenarnom zasjedanju u Strasburgu, održanom od 20. do 23. oktobra 2008., te  pozvao države članice da ga ratificiraju. Od 27 država članica EU  SSP je prva ratificirala Estonija 11. septembra 2008., a posljednja je ratifikaciju završila  Francuska 10. februara 2011. godine. Za završetak postupka ratifikacije SSP-a preostala je odluka Vijeća EU i njegova objava u Službenom glasniku EU.