IPA komponenta I

IPA komponenta I

31.7.2012

Instrument finansijske pomoći za zemlje koje se nalaze u fazi pristupanja Evropskoj uniji (kandidati i potencijalni kandidati) je uspostavljen Uredbom Vijeća (EC) No 1085/2006.  Provedbeni akt ove Uredbe je Uredba Komisije (EC) 718/2007

Pristup, raspodjela i upotreba sredstava IPA Komponenta I su regulirani odredbama ovih uredbi, prema koima je Komponenta I namijenjenja za Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija. Opšti ciljevi finansijske pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini (u statusu potencijalnog kandidata),  namjena sredstava i oblasti intervencije su :   

1. jačanje demokratskih institucija, vladavine prava i primjena
zakona;

2. promocija i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda,
uvažavanje prava manjina, promocija jednakosti polova i
ne-diskriminacije;

3. reforma javne uprave,

4. ekonomska reforma;

5. razvoj civilnog društva;

6. socijalna uključenost;

7. pomirenje, izgradnja povjerenja i rekonstrukcija;

8. progresivno usklađivanje pravnog sistema sa acquis-jem;

Sredstva Komponente I se, inter alia,  mogu koristiti za izgradnju kapaciteta institucija, kao i za investicije, ukoliko one nisu finansijski podržane sredstvima iz IPA komponenti II, III, IV, IV i V.  

Također, sredstva iz IPA Komponente I se mogu koristiti za podršku učešću u Programima Zajednice (Evropske unije) kao i učešća u radu EU agencija. Dodatno, sredstva Komponente I se mogu koristiti u okviru regionalnih i horizontalnih programa. (Vidjeti članke Višekorisnička IPA i Investicioni osnov za Zapadni Balkan.)

Međunarodno pravni osnov za preuzimanje i upotrebu finansijske pomoći Evropske unije – IPA,  je Okvirni sporazum između Bosne i Hercegovine, na jednoj strani i Komisije evropskih zajednica na drugoj strani. [Pravni sljednik Komisije evropskih zajednica, nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora je Evropska komisija.]