Bilateralna pomoć

Odsjek za bilateralnu pomoć zemalja Evropske unije BiH

12.6.2012

  • Koordinira aktivnosti izrade godišnjih programa pomoći država članica, provodi procedure usvajanja, potpisivanja od strane nacionalnog koordinatora, vrši usaglašavanje sa Nacionalnim programima, te svim ostalim programima Evropske unije u cilju usaglašavanja i sinergije planiranih sredstava;
  • Koordinira aktivnosti usvajanja Višegodišnjeg indikativnog programa svake države članice pojedinačno, od nastajanja idejnog dokumenta, osiguranja komentara i aktivnog uključenja institucija BiH, konačnog prijedloga i njegovog usvajanja u proceduri Vijeća ministara BiH, Parlamentarne skupštine BiH i Predsjedništva BiH;
  • Koordinira aktivnosti izrade godišnjih finansijskih programa pomoći svake države članice pojedinačno, provodi procedure usvajanja i potpisivanja od strane nacionalnog koordinatora;
  • Izrađuje konkretne idejne projekte iz godišnjeg programa, uz punu koordinaciju šefa programa pomoći (SPO-a), koordinira usaglašavanje sa Nacionalnim i Regionalnim programima i projektima;
  • Učestvuje u institucijama vođenja, praćenja i provedbe svih Programa država članica, te u imenovanju koordinatora u ime BiH, i za BiH; . Koordinira izradu projektnih zadataka (ToR-ova), tenderske procedure, učestvuje u komitetima za provedbu konkretnih projekata;
  • Prati i izvještava o provedbi projekata svakog pojedinačnog programa, i države članice, povezivanje i usaglašavanje sa Nacionalnim programom i ostalim programima;
  • Usaglašava informacije sa druga dva odsjeka i sektorima Direkcije za evropske integracije.