Sektor za programe pomoći za pristupanje EU

Sektor za koordinaciju pomoći od strane EU

(1) Sektor za koordinaciju pomoći Evropske unije koordinira planiranje, dodjelu i praćenje provedbe programa pomoći Evropske unije (Evropske unije i država članica EU) Bosni i Hercegovini.

(2) U ostvarivanju utvrđene nadležnosti Sektor je odgovoran za:

(a) koordinaciju aktivnosti na omogućavanju pomoći Evropske unije BiH, u skladu sa Strategijom integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i obavezama koje proizilaze iz Evropskog partnerstva, Procesa stabilizacije i pridruživanja (SAP) i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA);

(b) koordinaciju aktivnosti na raspodjeli pomoći iz fondova Evropske unije i država članica, u skladu sa strateškim programima ekonomskog razvoja BiH i uz uvažavanje planova razvoja ekonomskih regija u BiH;

(c) koordinaciju s Evropskom komisijom i njenom Delegacijom u BiH u cilju koordinacije, planiranja, programiranja, monitoringa, te interim i ex post evaluacije programa pomoći Evropske unije BiH;

(d) koordinaciju sa svim predstavnicima ambasada država članica Evropske unije, koje pružaju pomoć BiH na bilateralnoj osnovi;

(e) koordinaciju aktivnosti na izgradnji i operativnom funkcionisanju tzv. horizontalne koordinacije između Direkcije za evropske integracije, državnih institucija BiH i Delegacije Evropske unije u BiH;

(f) koordinaciju aktivnosti na izgradnji i jačanju kapaciteta državnih institucija BiH da u tzv.vertikalnom pogledu koordiniraju i vrše praćenje i evaluaciju sprovođenja programa pomoći;

(g) izgradnju sistema podrške “Državnom koordinatoru pomoći (NAC/DIPAK) u BiH” za saradnju sa glavnim državnim institucijama korisnicima pomoći, preko njihove unutrašnje strukture (voditelji projekata – VP-a sa saradnicima) i državnom institucijom zaduženom za upravljanje finansijskim sredstvima pomoći Evropske unije, u okviru DIS-a: državnim fondom (NF), sa državnim službenikom nadležnim za ovjeravanje (SO), te centralnom jedinicom za sklapanje ugovora i finansiranje (CJFU), sa državnim službenikom za ovjeravanje programa (SOP);

(h) koordinaciju programa pomoći Evropske unije, koja se tiče prekogranične, transnacionalne i međuregionalne saradnje i njihove afirmacije u državnim institucijama, entitetima, kantonima, Brčko distriktu BiH, regionalnim razvojnim agencijama, lokalnoj upravi i predstavnicima građanskoga društva u BiH;

(i) koordinaciju programa Zajednice i podršku relevantnim državnim institucijama za pristup i učestvovanje u ovim programima, kao i podršku svim ciljnim grupama unutar pojedinačnih programa za učestvovanje u njima;

(j) koordinaciju aktivnosti i vlastito učestvovanje u izradi višegodišnjih akcionih programskih dokumenata (MIPD, MIFF), subsekventnih godišnjih planova te idejnih projekata;

(k) učestvovanje u zajedničkim odborima za praćenje realizacije programa pomoći (JMC), te planiranje i provedbu monitoringa projekata u okviru DIS-a, u saradnji sa voditeljima projekata (VP) zaduženim za upravljanje programima pomoći;

(l) sistematsko praćenje programiranja i realizacije pomoći i dostava prikupljenih zapažanja svim relevantnim partnerima, te ažuriranje baza podataka o pomoći Evropske unije BiH;

(lj) koordinaciju, i, po potrebi, osiguranje vlastitih programa stručne obuke (u saradnji s ADS-om) za resorna ministarstva i druge potencijalne korisnike u cilju uspostave i razvoja njihovih kapaciteta.

(3) Ostvarivanje nadležnosti Sektora obavlja se putem sljedećih unutarnjih organizacionih jedinica:

a) Odsjek za državni program pomoći Evropske unije BiH

b) Odsjek za prekogranične, međunarodne i posebne programe pomoći Evropske unije BiH

c) Odsjek za bilateralnu pomoć država Evropske unije BiH

d) Odsjek za pružanje podrške za učestvovanje BiH u programima Zajednice 

e) Odsjek za monitoring/praćenje i evaluaciju