Obrazovanje za potrebe prevođenja u procesu pristupanja EU

Obrazovanje za potrebe prevođenja u procesu pristupanja EU

20.7.2015

U institucijama EU radi veliki broj prevodilaca, zbog čega je važno da svaka zemlja koja pristupa EU svoj sistem obrazovanja prilagodi potrebama obrazovanja budućih prevodilaca. Za rad u institucijama EU neophodno je izvrsno vladanje maternjim jezikom i vrlo dobro poznavanje engleskog, njemačkog ili francuskog kao i još jednog službenog jezika EU. Procjenjuje se da za svaki jezik treba od 100 do 200 prevodilaca za institucije EU. Pored ovog kadra potrebno je obrazovati i pravnike lingviste (engl.: lawyer linguists), odnosno pravnike sa izvrsnim poznavanjem najmanje dva službena jezika EU. Pravnici lingvisti su najtraženiji kadar i oni se prvi zapošljavaju u institucije EU, jer je oko godinu dana prije pristupanja EU potrebno revidirati prevode zemlje kandidata. 
Imajući u vidu da studijski programi na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini nisu przeilagođeni potrebama za obrazovanje ovakvog kadra, Direkcija je uspostavila saradnju sa filozofskim/filološkim fakultetima u BiH sa kojima je 31. 05. 2011. godine potpisan Memorandum o razumijevanju. Cilj ovog Memoranduma je da se pruži podrška stručnom razvoju i usavršavanju prevodilaca u BiH. Od 2013. redovno se organizuje stažiranje studenata sa ovih fakulteta u Sektoru za prevođenje Direkcije.