Institucije EU

Institucije EU

27.4.2012

EU je jedinstvena nadnacionalna ekonomska, politička, carinska, monetarna, a sve više i odbrambeno-sigurnosna integracija država Evrope, nastala kao rezultat procesa saradnje i integracije koji je započeo 50-ih godina 20. vijeka.

Evropska unija (EU) nije ni savezna država kao što su to Sjedinjene Američke Države, niti međuvladina organizacija kao što su to Ujedinjeni narodi, nego čini sui generis tvorevinu.

Ujedinjavanje suverenitata znači, u praksi, da države članice prenose neke od svojih ovlasti donošenja odluka na zajedničke institucije koje su  uspostavljene kako bi se odluke o specifičnim pitanjima od zajedničkog interesa mogle donositi demokratski na evropskom nivou.


Evropska unija funkcionira na načelima legaliteta, autonomije, supremacije, supsidijarnosti, proporcionalnosti i solidarnost, te ima izgrađenu institucionalnu strukturu koju čine zajedničke institucije, utemeljene osnivačkim ugovorima: Vijeće Evropske unije, Evropska komisija, Evropski parlament, Sud pravde Evropskih zajednica i Evropski revizorski sud.


Uz ključne institucije, Evropska unija razvila je i niz tijela, izvršnih i zakonodavnih organa, agencija i službi, među kojima posebno važnu ulogu imaju: Evropsko vijeće, Evropski privredni i socijalni komitet, Komitet regija, Evropski ombudsman, Evropska centralna banka, Evropski supervizor zaštite podataka itd. Ugovorom iz Lisabona predviđeno je da Evropsko vijeće i Evropska centralna banka dobiju status institucije.

Za više informacija o institucijama Evropske unije posjetite: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_hr.htm

EVROPSKI PARLAMENT

EVROPSKA KOMISIJA

VIJEĆE EU

SUD PRAVDE EVROPSKIH ZAJEDNICA


EVROPSKI REVIZORSKI SUD

EVROPSKO VIJEĆE

EVROPSKA CENTRALNA BANKA

EKONOMSKI I SOCIJALNI ODBOR

ODBOR REGIJA


EVROPSKI OMBUDSMEN

EVROPSKA INVESTICIONA BANKA

AGENCIJE EVROPSKE UNIJE

ODBORI I RADNE GRUPE

INSTITUCIONALNA RAVNOTEŽA

JEDINSTVENI INSTITUCIONALNI OKVIR